Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Sản phẩm và Dịch vụ

THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Người được bảo hiểm yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm khi Bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ của mình. SGI Hà Nội sẽ tiến hành thẩm định yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm để chi trả tiền bảo hiểm.

Quy trình yêu cầu bồi thường

 1. Yêu cầu bồi thường
  Người được bảo hiểm sẽ gửi yêu cầu bồi thường đến SGI Hà Nội trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng và không thực hiện các biện pháp cần thiết theo yêu cầu của Người được bảo hiểm. Để yêu cầu bồi thường, Người được bảo hiểm cần gửi Yêu cầu bồi thường và các hồ sơ chứng minh tổn thất tới SGI Hà Nội. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp tới SGI Hà Nội hoặc gửi qua SWIFT.
  *Quý khách có thể tham khảo các hồ sơ cần thiết để yêu cầu bồi thường đối với từng loại sản phẩm dưới đây.
 2. Giám định bồi thường
  Khi nhận được Yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm, SGI Hà Nội sẽ thực hiện giám định bồi thường căn cứ vào hồ sơ mà Người được bảo hiểm gửi cho SGI Hà Nội. Việc thẩm định cho việc chi trả tiền bồi thường sẽ căn cứ vào Đơn bảo hiểm bảo lãnh và Hợp đồng cơ sở. Sự kiện bảo hiểm phải phù hợp với tổn thất được bồi thường ghi trong Đơn bảo hiểm bảo lãnh và phát sinh trong thời gian bảo hiểm. SGI Hà Nội có thể yêu cầu Người được bảo hiểm bổ sung thêm tài liệu trong quá trình thẩm định yêu cầu bồi thường, cho nên để việc thẩm định được tiến hành nhanh chóng thì rất cần sự hợp tác của Người được bảo hiểm.
 3. Chi trả tiền bảo hiểm
  Khi SGI Hà Nội kết luận Yêu cầu bồi thường sẽ được chi trả, số tiền chi trả sẽ được xác định trong giới hạn số tiền bảo lãnh. Người được bảo hiểm phải đồng ý bằng văn bản về việc chi trả tiền bồi thường, trong đó nêu rõ cả thông tin liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường như thông tin Hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh, yêu cầu chi tả tiền bồi thường và kết quả giám định bồi thường. Khi SGI Hà Nội và Người được bảo hiểm cùng đồng ý với toàn bộ nội dung của văn bản này, SGI Hà Nội sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường.
 4. Thời hạn bồi thường:
  - Thời hiệu yêu cầu bồi thường: 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện tổn thất
  - Thời hạn thanh toán tiền bồi thường: trong vòng 15 ngày kể từ ngày số tiền chi bồi thường được xác định

Hồ sơ cần thiết khi yêu cầu bồi thường

 1. Hồ sơ chung
  - Giấy yêu cầu bồi thường
  - Bản gốc hoặc bản sao Đơn bảo hiểm bảo lãnh
  - Bản sao Hợp đồng cơ sở và toàn bộ phụ lục, thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng cơ sở của Bên mua bảo hiểm
  - Bản sao sổ tài khoản ngân hàng
 2. Hồ sơ đối với từng loại sản phẩm
Hồ sơ đối với từng loại sản phẩm : Loại sản phẩm, Hồ sơ Information table
Loại sản phẩm Hồ sơ
Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu
 • Thông báo mời thầu
 • Văn bản chứng nhận việc Bên mua bảo hiểm tham gia đấu thầu hoặc Thư chấp nhận (Letter of Acceptance)
 • Các hồ sơ chứng minh liên quan đến việc không ký hợp đồng

  (VD: Công văn rút khỏi việc đấu thầu..)

Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng Liên quan đến hợp đồng
 • Hồ sơ chứng minh Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ
  (VD: Văn bản Bên mua bảo hiểm giải trình về việc vi phạm nghĩa vụ, Thư nhắc nhở của Người được bảo hiểm về việc thực hiện nghĩa vụ )
 • Thông báo chấm dứt hợp đồng
Mua bán hàng hóa
 • Chi tiết các giao dịch (VD: Biên bản bàn giao, chứng từ giao dịch)
 • Chứng từ chứng minh đã nộp tiền giao dịch (VD: Chi tiết các lần thanh toán, chứng từ ghi nhận khoản phải thu.)
 • Thông báo chấm dứt hợp đồng.
Thanh toán
 • Hồ sơ chứng minh Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ (VD: Thư yêu cầu thực hiện nghĩa vụ…)
 • Hồ sơ chứng minh tổn thất (VD: Sổ chi tiết các khoản phải trả…)
Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng
 • Chứng từ thể hiện chi tiền tạm ứng và quá trình chi (VD: Chứng từ nộp tiền, hóa đơn…)
 • Hồ sơ chứng minh Bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ (VD: Các tài liệu công văn thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu hoàn trả tiền tạm ứng…)
Bảo lãnh bảo hành
 • Hồ sơ chứng minh hạng mục phát sinh bảo hành (VD: Chi tiết phát sinh bảo hành, ảnh chụp...)
 • Giấy tờ yêu cầu Bên mua bảo hiểm thực hiện bảo hành
 • Dự toán chi phí khi thực hiện bảo hành
 • Văn bản xác nhận đã thực hiện hợp đồng cơ sở

  (VD: Biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu, xác nhận thanh toán...)

Bảo lãnh đối ứng
 • Đơn yêu cầu bồi thường (Bao gồm đơn yêu cầu bồi thường gửi Ngân hàng cho đơn bảo lãnh ngân hàng)
 • Hồ sơ xác minh về Người được bảo hiểm
 • Văn bản liệt kê vi phạm của Bên mua bảo hiểm theo Hợp đồng cơ sở
 • Tài liệu xác minh Người được bảo hiểm đã thanh toán hoặc dự kiến thanh toán tiền bồi thường
 • Đơn bảo hiểm bảo lãnh gốc, bản sao Hợp đồng cơ sở
 • Hồ sơ chứng minh tổn thất (bỏ qua trong trường hợp bảo lãnh vô điều kiện)
 • Các tài liệu khác mà công ty yêu cầu
Bảo lãnh vay cá nhân
 • Chứng từ xác minh số tiền tổn thất
 • Chứng từ ghi nhận khoản vay, lịch sử trả nợ, lịch sử nhắc nợ
 • Hồ sơ xác minh về Người được bảo hiểm

* Hồ sơ có thể được yêu cầu nộp bổ sung theo kết quả đánh giá của cán bộ giám định bồi thường.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI PHÁT SINH TỪ VIỆC CHẬM TRẢ KHOẢN NỢ BẢO LÃNH

SGI Hà Nội sẽ áp dụng tính lãi trả chậm đối với khoản tổn thất do chậm trả theo phương pháp dưới đây phát sinh từ khoản tiền bồi thường mà SGI Hà Nội đã chi trả cho Người được bảo hiểm kể từ ngày sau ngày SGI Hà Nội trả tiền bồi thường cho đến ngày Bên mua bảo hiểm thanh toán toàn bộ số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho SGI Hà Nội theo các cam kết của Hợp đồng bảo hiểm, căn cứ theo thời gian thực tế phát sinh từ khi thanh toán tiền bồi thường.

 1. Bảo hiểm Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ(Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu/ Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng/ Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng/ Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành)

  Bảo lãnh liên quan đến hợp đồng : Thời điểm, Lãi chậm trả Information table
  Thời gian chậm trả Lãi chậm trả
  Trong vòng 30 ngày sau ngày SGI đã chi bồi thường 6%/năm
  từ 31 ngày đến 90 ngày sau ngày SGI đã chi bồi thường 9%/năm
  Trên 90 ngày sau ngày SGI đã chi bồi thường 15%/năm
 2. Bảo hiểm bảo lãnh vay cá nhân
  Lãi chậm trả được áp dụng mức 150% theo Hợp đồng gốc (Hợp đồng vay ký với Ngân hàng) ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm kể từ ngày tiếp theo của ngày thanh toán tiền bồi thường cho đến ngày Bên mua bảo hiểm hoàn trả hết toán bộ số tiền cho SGI Hà Nội.

* Tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng thời kỳ và được thông báo trên website của SGI Hà Nội.