Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Sản phẩm và Dịch vụ

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

SGI Hà Nội hiện đang cung cấp 06 sản phẩm cho các đối tượng khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Các sản phẩm này được phân loại thành Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ và Bảo hiểm bảo lãnh khoản vay cá nhân.

Sản phẩm Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ là sản phẩm chủ lực của Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội, cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các cá nhân, tổ chức cần tăng cường tín dụng để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng.

SGI Hà Nội kết hợp với các ngân hàng hàng đầu Việt Nam đồng thời cung cấp sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh khoản vay cá nhân. Sản phẩm này đảm bảo cho nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của khách hàng đối với ngân hàng.

Mặc dù danh mục sản phẩm triển khai tại Việt Nam hiện còn ở mức hạn chế, SGI đang nỗ lực mở rộng các dịch vụ bảo lãnh cung cấp tại Việt Nam trên cơ sở kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm quản lý sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh lâu năm tại Hàn Quốc.

Nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng, SGI Hà Nội sẽ không ngừng nỗ lực để cung cấp các dịch vụ bảo lãnh đa dạng đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng.

Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ

Bảo hiểm Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ là sản phẩm cần thiết khi ký hợp đồng của hầu hết cái loại hình hợp đồng. SGI Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các cá nhân và tổ chức cần được tăng cường về tín dụng và tài sản đảm bảo khi ký kết hợp đồng.
Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bao gồm các sản phẩm sau:

» Tóm tắt điều khoản quy tắc bảo hiểm bảo lãnh
» Giấy yêu cầu cấp bảo hiểm bảo lãnh

Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu

Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu bảo đảm cho những rủi ro có thể xảy ra với chủ thầu khi nhà thầu đã trúng thầu nhưng không ký kết hợp đồng, hoặc rút tên khỏi danh sách dự thầu trong khi thời gian đấu thầu còn hiệu lực. Đơn bảo hiểm bảo lãnh bắt đầu từ ngày trước ngày mở thầu, và hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày mở thầu hoặc sau ngày kết thúc được ghi trong hồ sơ hướng dẫn mời thầu. Giá trị bảo lãnh khoảng 5% giá trị dự thầu hoặc được xác định theo tỷ lệ giá trị dự thầu được quy định trong hồ sơ hướng dẫn mời thầu.

Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 0.037% đến 0.114% tùy theo loại hình hợp đồng và kết quả xếp hạng tín nhiệm của khách hàng.

» Quy tắc bảo hiểm bảo lãnh dự thầu

Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp bảo đảm cho quyền lợi của chủ đầu tư đối với các tổn thất xảy ra khi nhà thầu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng. Thời hạn bảo lãnh bắt đầu từ ngày ký kết hợp đồng và kết thúc vào ngày hết hạn hợp đồng. Giá trị bảo lãnh thông thường tương đương 10% giá trị hợp đồng, hoặc một tỷ lệ nhất định tùy theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.

Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 0.553% đến 3.176% tùy theo loại hình hợp đồng và kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng.

» Quy tắc bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng

Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng bồi thường tổn thất phát sinh do nhà thầu không trả lại tiền tạm ứng hoặc không trả lại nguyên vật liệu tạm ứng khi nhà thầu không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với chủ đầu tư.Đơn bảo hiểm bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được tiền tạm ứng và hết hiệu lực vào ngày nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng. Giá trị bảo lãnh tương đương với giá trị được tạm ứng.
Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 0.651% đến 2.080% tùy theo loại hình hợp đồng và kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng.

Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 0.651% đến 2.080% tùy theo loại hình hợp đồng và kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng.

» Quy tắc bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng

Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành

Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo trì, bảo hành của nhà thầu trong thời giam bảo hành. Đơn bảo hiểm bảo lãnh có hiệu lực từ ngày hoàn thiện công trình hoặc từ ngày chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu,bàn giao công trình hoặc hạng mục cung cấp, và hết hạn vào ngày hết nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng đã ký kết. Giá trị bảo lãnh bảo hành tương đương 5% đến 10% giá trị hợp đồng hoặc một tỷ lệ nhất định được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 0.200% đến 0.847% tùy theo loại hình hợp đồng và kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng.

» Quy tắc bảo hiểm bảo lãnh bảo hành

Bảo hiểm bảo lãnh đối ứng

Bảo hiểm bảo lãnh đối ứng (CGB) có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm để ngân hàng phát hành bảo lãnh khi nhà thầu thiếu điểm tín dụng tại ngân hàng đó. Số tiền Bảo hiểm bảo lãnh đối ứng tương đương với số tiền bảo lãnh của ngân hàng hoặc lớn hơn bảo lãnh ngân hàng, bao gồm số tiền bảo lãnh và các chi phí phát sinh. Thời hạn Bảo hiểm bảo lãnh đối ứng tương đương hoặc dài hơn thời hạn bảo lãnh ngân hàng, có tính đến thời gian cần thiết để gửi thư tín.

Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 0.039% đến 2.542%/năm căn cứ theo loại hình hợp đồng và xếp hạng tín dụng của khách hàng

» Giấy yêu cầu cấp bảo hiểm bảo lãnh đối ứng
» Quy tắc bảo hiểm bảo lãnh đối ứng

Bảo hiểm bảo lãnh vay cá nhân

Bảo hiểm bảo lãnh vay cá nhân đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay (Bên mua bảo hiểm) đối với Người được bảo hiểm (Tổ chức tín dụng). Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ gốc do chậm trả nợ hoặc phát sinh nguyên nhân thu nợ trước hạn, Người được bảo hiểm có quyền yêu cầu bồi thường tổn thất. Giá trị bảo lãnh là giá trị của khoản vay gốc, và thời hạn bảo lãnh tương đương với thời hạn vay.
Sản phẩm này được cả SGI Hà Nội và tổ chức tín dụng có ký thỏa thuận với SGI Hà Nội cùng thực hiện, điều kiện và điều khoản hợp đồng bảo hiểm và điều khoản vay phải tuân theo những thỏa thuận đã được ký giữa SGI Hà Nội và tổ chức tín dụng.

Mức phí bảo hiểm bảo lãnh được xác định trong khoảng từ 1.277% đến 2.959% tùy theo kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng.

» Giấy yêu cầu cấp bảo hiểm bảo lãnh vay cá nhân
» Quy tắc bảo hiểm bảo lãnh vay cá nhân