Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Thông tin tài chính

Thông tin tài chính trọng yếu

Thông tin tài chính

(Triệu Đồng)

Tổng tài sản

Tổng tài sản, FY2018:690,084, FY2019:702,916, FY2020:725,499.0, FY2021:742.439, FY2022:781,959

Nợ phải trả

Nợ phải trả, FY2018:54,720, FY2019:48,462, FY2020:51,860.0, FY2021:50,536.0, FY2022:62,174.0

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu, FY2018:635,364, FY2019:654,454, FY2020:673,639.0, FY2021:691,903, FY2022:719,784

 

  • Báo cáo tài chính của SGI Hà Nội được kiểm toán theo quy định pháp luật.
»Báo cáo tài chính 2022
»Báo cáo tài chính 2021
»Báo cáo tài chính 2020
»Báo cáo tài chính 2019
»Báo cáo tài chính 2018

Tỷ trọng doanh thu theo từng sản phẩm

FY2020, Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu : 0.02%, Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng : 33.48%, Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng : 20.47%, Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành : 22.21%, Bảo hiểm bảo lãnh khoản vay cá nhân : 23.82%, FY2021, Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu : 0.02%, Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng : 37.91%, Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng : 31.45%, Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành : 22.06%, Bảo hiểm bảo lãnh khoản vay cá nhân : 8.56%, FY2022, Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu : 0.03%, Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng : 46.70%, Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng : 30.3%, Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành : 19.45%, Bảo hiểm bảo lãnh khoản vay cá nhân : 3.51%