Chuyển đến nội dung chính

Thông tin tài chính

Thông tin tài chính trọng yếu

Thông tin tài chính

(Triệu Đồng)

Tổng tài sản

Total Assets, FY2017:644,782, FY2018:690,084, FY2019:702,916, FY2020:725,499.0

Nợ phải trả

Total Assets, FY2017:644,782, FY2018:690,084, FY2019:702,916, FY2020:51,860.0

Vốn chủ sở hữu

Total Assets, FY2017:644,782, FY2018:690,084, FY2019:702,916, FY2020:673,639.0

(Triệu Đồng)

Thông tin tài chính : Tổng tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu - FY2017, FY2018, FY2019, FY2020 information
FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
Tổng tài sản 644,782 690,084 702,916 725,499
Nợ phải trả 25,480 54,720 48,462 51,860
Vốn chủ sở hữu 619.301 635,364 654,454 673,639
  • Báo cáo tài chính của SGI Hà Nội được kiểm toán bởi công ty TNHH KMPG theo quy định pháp luật.

»Báo cáo tài chính 2020
»Báo cáo tài chính 2019
»Báo cáo tài chính 2018