Chuyển đến nội dung chính

Thông tin tài chính

Thông tin tài chính trọng yếu

Thông tin tài chính

(Triệu Đồng)

Tổng tài sản

Total Assets, FY2017:644,782, FY2018:690,084, FY2019:702,916

Nợ phải trả

Total Assets, FY2017:644,782, FY2018:690,084, FY2019:702,916

Vốn chủ sở hữu

Total Assets, FY2017:644,782, FY2018:690,084, FY2019:702,916
Thông tin tài chính : Tổng tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu - FY2016, FY2017, FY2018 information
  FY2016 FY2017 FY2018
Tổng tài sản 630,499 644,782 690,084
Nợ phải trả 22,946 25,480 54,656
Vốn chủ sở hữu 607,552 619.301 635,427
  • Báo cáo tài chính của SGI Chi nhánh Hà Nội được kiểm toán bởi công ty TNHH KMPG theo quy định pháp luật.

»Báo cáo tài chính 2019