Chuyển đến nội dung chính

Thông tin tài chính

Thông tin tài chính trọng yếu

Thông tin tài chính

(Triệu Đồng)

Tổng tài sản

Tỷ lệ tổn thất, FY2015:636,653, FY2016:630,499, FY2017:644,782

Nợ phải trả

Tỷ lệ chi phí, FY2015:13,916.0, FY2016:22,946.0, FY2017:25,480.0

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu, FY2015:622,737, FY2016:607,552, FY2017:619,301
Tỷ lệ tổn thất, Tỷ lệ chi phí, Vốn chủ sở hữu information : FY2014, FY2015 Total Assets, Total Liabilities, Total Equity information
FY2014 FY2015
Tỷ lệ tổn thất 202,793 636,653
Tỷ lệ chi phí 2,356 1,391.6
Vốn chủ sở hữu 200,437 622,737
  • Báo cáo tài chính của SGI Chi nhánh Hà Nội được kiểm toán bởi công ty TNHH KMPG theo quy định pháp luật.

»Báo cáo tài chính 2017