Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
  • Giám đốc
  • Kiểm toán nội bộ
  • Phó giám đốc
   1. Phòng Kinh doanh 1
   2. Phòng Kinh doanh 2
   3. Phòng kế toán
   4. Phòng hành chính nhân sự
   5. Phòng Bồi thường và thu hồi nợ
   6. Chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán
   7. Kiểm toán nội bộ