Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
  • Giám đốc
  • Kiểm toán nội bộ
  • Phó giám đốc Chi nhánh
   1. Phòng Kinh doanh 1
   2. Phòng Kinh doanh 2
   3. Phòng Bồi thường & thu hồ nợ
   4. Phòng kế toán
   5. Phòng hành chính
   6. Kiểm soát nội bộ
   7. Kiểm soát rủi ro
   8. Chuyên gia tính toán

Thông tin quản lý

Báo cáo tài chính kiểm toán năm
STT Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Văn bản chấp thuận
1 Mr Kwon Soon Yong Giám đốc chi nhánh 11/09/2023 CV số 9637/BTC-QLBH của Bộ Tài Chính
2 Mr Kong Hyun Sung Chuyên gia tính toán 13/05/2020 CV số 5676/BTC-QLBH của Bộ Tài Chính