Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
 • Giám đốc
  • Phó giám đốc
   1. Phòng kinh doanh & thẩm định
   2. Phòng kế toán
   3. Phòng hành chính nhân sự
   4. Phòng bồi thường và thu hồi nợ
   5. Chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán
   6. Kiểm soát nội bộ