Chuyển đến nội dung chính

Thông tin tài chính

Xếp hạng tín nhiệm

AA-(STABLE)
FitchRatings

Kết quả đánh giá tín nhiệm của SGI bởi Fitch ngày 27/2/2018: AA- (Stable) View a Report From Fitch

A+(STABLE)
STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES

Standards & Poor công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm SGI đạt hạng A+ (Stable) ngày 30/6/2017