Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Thông tin tài chính

Xếp hạng tín nhiệm

AA-(STABLE)
FitchRatings

Kết quả đánh giá tín nhiệm của SGI bởi Fitch ngày 15/12/2022: AA- (Stable) View a Report From Fitch

A+(STABLE)
STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES

Standards & Poor công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm SGI đạt hạng A+ (Stable) ngày 20/09/2023