Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Công bố sản phẩm bảo hiểm mới

Công bố sản phẩm bảo hiểm mới

SGI Hà Nội cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Bảo lãnh Đối ứng (CGB)

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thiếu hạn mức tín dụng hoặc thiếu tài sản đảm bảo cần phải có để nộp cho các tổ chức tín dụng phục vụ cho việc cấp bảo lãnh theo yêu cầu của chủ đầu tư, SGI Hà Nội cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Bảo lãnh đối ứng (CGB) nhằm hỗ trợ và giúp tăng thêm nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp để thực hiện dự án, góp phần khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế nói chung.

Phạm vi bảo hiểm của sản phẩm CGB:

SGI Hà Nội sẽ đảm bảo cho những tổn thất mà Tổ chức phát hành thư bảo lãnh phải thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho chủ đầu tư hoặc chủ thầu trong trường hợp Bên mua bảo hiểm đồng thời là Bên được bảo lãnh không thực hiện đúng theo như cam kết đã ký kết với chủ đầu tư hoặc chủ thầu.

Đối tượng tham gia bảo hiểm bảo lãnh đối ứng:

Nhà thầu, nhà thầu phụ, bên cung ứng, dịch vụ cần phải nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho chủ thầu, chủ đầu tư nhưng thiếu tài sản đảm bảo, thiếu hạn mức tín dụng hoặc thiếu điểm tín dụng tại tổ chức tín dụng đó,  tham gia bảo hiểm bảo lãnh đối ứng, sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh đối ứng của SGI Hà Nội để bổ sung tín dụng, bổ sung tài sản đảm bảo nộp cho tổ chức tín dụng để được cấp thư bảo lãnh theo chỉ định của Chủ Thầu, chủ đầu tư.